pt. Maj 27th, 2022

Zarządzenia Dyrektora ZSP w Duczkach w związku z okresem epidemii

Zarządzenie Nr 32/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach

z dnia 27 sierpnia 2020r.

 

w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1, pkt 1 i pkt. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2020r. poz. 910 i poz. 1378), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 i poz. 1393), wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadzam w Przedszkolu im. Pszczółki Mai, które wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID- 19 które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurami w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia TUTAJ

Zarządzenie nr 33/2019/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO –  PRZEDSZKOLNEGO w DUCZKACH

z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

Na podstawie art. 68 ust. 1, pkt 1 i pkt. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2020r. poz. 910 i poz. 1378), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 i poz. 1393), wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Duczkach  Procedurę funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się pracowników Szkoły do zastosowania się do obowiązków i zasad wynikających z procedury, o której mowa w § 1, w okresie od 1 września 2020 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia TUTAJ

Zarządzenie nr 34/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1. pkt 1 i pkt. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2020r. poz. 910 i poz. 1378), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 i poz. 1393), wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Duczkach Procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się pracowników Szkoły do zastosowania się do obowiązków wynikających z procedury, o której mowa w § 1, w razie zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania za COVOD-19.

§ 3.

Procedura, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia TUTAJ