pt. Maj 27th, 2022

Statut Przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA im Pszczółki Mai w Duczkach

Duczki, 27 listopada 2017r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w Statucie mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach;

 2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

 1. kuratorze – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

 2. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu, o którym mowa w pkt 1;

 3. oddziale – należy przez to rozumieć oddział Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

 4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wołomin;

 6. podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 7. pracownikach – należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu, o którym mowa w pkt 1;

 8. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

 9. radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

 10. radzie przedszkola – należy przez to rozumieć Radę Przedszkola, jeżeli została powołana;

 11. rodzicach/prawnych opiekunach – należy przez to rozumieć jednego z rodziców lub prawnych opiekunów dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu, o którym mowa w pkt 1;

 12. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

 13. wychowanku – należy przez to rozumieć wychowanka Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

 14. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe.

§ 2.

 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, którego założycielem i  organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.

 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Duczkach przy ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin.

 3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 4. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: „Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach ”.

§ 3.

Podstawą prawną działalności Przedszkola jest:

 1. Ustalenie Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 17 maja 1980 r.;

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 poz.59) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy;

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół;

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 30 sierpnia 2018r. poz. 1675)

 5. niniejszy Statut.

§ 4.

 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 2. Czas przeznaczony na realizację bezpłatnej podstawy programowej ustala organ prowadzący.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

 1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.

 5. Najważniejsze cele i zadania:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji

 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 12. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 16. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 18. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

 19. Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 20. Tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu przez dzieci własnych zainteresowań, nazw zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia, narzędzi potrzebnych do wykonywania danego zwodu oraz poznawania sposobów zdobywania nowych umiejętności.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 6

 1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).

 3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.

 4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

 8. Nauczyciel w toku działań edukacyjnych wprowadza dzieci w zagadnienia preorientacji zawodowej poprzez zajęcia planowe, wycieczki oraz zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów.

 9. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.

 10. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

 11. W toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 12. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 13. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 7

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;

 2. z zaburzeń zachowania i emocji;

 3. ze szczególnych uzdolnień;

 4. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 5. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 6. z choroby przewlekłej;

 7. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 8. z niepowodzeń edukacyjnych;

 9. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

 10. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

 11. środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:

 1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

 2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

 3. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich

uczestnictwo w życiu przedszkola;

 1. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

 2. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.

 1. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:

 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

 2. wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.

 1. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.

 2. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.

 3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:

 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych

 2. zajęcia specjalistyczne:

 1. korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 2. logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;

 3. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;

 4. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,

 1. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 2. porad i konsultacji

 1. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.

 2. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

 4. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

 5. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 6. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.

 7. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

 1. porady

 2. konsultacje

 3. warsztaty

 4. szkolenia

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:

 1. rodziców dziecka (prawnych opiekunów);

 2. dyrektora przedszkola;

 3. nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

 4. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

 5. poradni;

 6. asystenta edukacji romskiej;

 7. pomocy nauczyciela;

 8. pracownika socjalnego;

 9. asystenta rodziny;

 10. kuratora sądowego;

 11. organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.

Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych

§ 8

 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Przedszkole w miarę posiadanych możliwości zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. warunki do nauki, środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

 3. zajęcia specjalistyczne;

 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

 5. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;

 6. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.
 2. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka.
 3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 4. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 5. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.
 6. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.
 9. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

§ 9

 1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

  1. zajęcia w języku polskim;
  2. realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
  3. prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie w sposób przyjęty w przedszkolu.
 1. W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej. Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

Warunki lokalowe, baza

§ 10

 1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

     1. sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;

     2. pomieszczeń sanitarno-higienicznych;

     3. szatni;

     4. gabinetu terapeutycznego.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych.

 2. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.

 3. Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 11

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym;

 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż,

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:

 1. sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;

 2. wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty;

 3. przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

 4. w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

 3. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie pomoc nauczyciela (grupy młodsze) lub woźna oddziałowa.

 4. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.

 5. Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w sposób przyjęty przez radę pedagogiczną wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

 6. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

§ 12

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) . W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

 3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

 4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

  1. rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,

  2. organ prowadzący przedszkole,

  3. pracownika służby bhp,

  4. społecznego inspektora pracy,

  5. radę rodziców.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 6. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.

Wycieczki

§ 13

 1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

 2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. spacer edukacyjny, wyjście na pocztę, itp.

 4. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.

 5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 14

 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola – przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego;
 4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
 6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
 7. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 8. Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna) . W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora (prawnego opiekuna) .
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
 1. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

§ 15

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

 1. zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,

 2. dzień otwarty – konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem,

 3. dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem ,

 4. zajęcia otwarte (warsztaty) ,

 5. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów) takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,

 6. uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez,

 7. festyny rodzinne

 1. W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców.

Prawa rodziców

§ 16

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

    1. znajomości koncepcji przedszkola i udziału w jej opracowaniu,

    2. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego ,

    3. planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału,

    4. uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju,

    5. uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka,

    6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej.

    7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej.

    8. korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) ,

 1. włączania się w organizację życia przedszkolnego,

 2. życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.

Obowiązki rodziców

§ 17

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.

 2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :

 1. bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

 2. terminowego regulowania opłat,

 3. przestrzegania ustaleń organizacyjnych przedszkola,

 4. aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

 5. kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 18

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

Dyrektor

§ 19

    1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

    1. Kompetencje dyrektora przedszkola:

 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

 2. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

 3. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 4. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 5. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

 6. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

 7. prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

 8. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 9. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 10. powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

 11. sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

 12. dokonuje oceny pracy nauczycieli;

 13. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

 14. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 15. gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;

 16. odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;

 17. powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;

 18. dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

 19. sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 20. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 21. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

 22. w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną;

 23. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

 24. ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

 25. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

 26. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

 27. ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

 28. zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;

    1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

    2. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

    3. Współdziała z organizacjami związkowymi .

    4. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

    5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

Rada pedagogiczna

§ 20

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.

 2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 6. Kompetencje rady pedagogicznej:

 1. Kompetencje stanowiące:

 1. zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;

 2. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 3. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

 4. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

 5. zatwierdza zmiany w statucie;

 6. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

 7. zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.

 1. Kompetencje opiniujące:

 1. opiniuje organizację pracy przedszkola;

 2. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;

 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

 4. opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 5. opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.

 1. Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

  1. przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;

  2. opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata;

  3. opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

  4. opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego;

  5. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego;

  6. wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;

  7. rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;

  8. deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

 3. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.

 4. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola.

 5. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Rada Rodziców

§ 21

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Radę rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych ( 1 osoba), wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .

 3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

 4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i statutem przedszkola.

 5. Kompetencje rady rodziców:

 1. może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

 2. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;

 3. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

 4. opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

 5. może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

 6. deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;

 7. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

 8. wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;

 9. wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

Zasady współdziałania organów przedszkola

§ 22

 1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

 2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.

 3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.

 4. W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.

 5. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

§ 23

 1. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

 2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

 3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.

 4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).

 5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Akusz organizacji przedszkola

§ 24

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

 3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

 1. liczbę oddziałów;

 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

 3. tygodniowy wymiar zajęć ;

 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

4. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.

5.Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

6.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

7.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Organizacja i czas pracy przedszkola

§ 25

 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 200.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 3. W przedszkolu można utworzyć łącznie 8 oddziałów.

 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

 6. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od 8.00 do13.00.

 7. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

 8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ten sam nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 9. Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźną oddziałową, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich zadań.

 10. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

 1. kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

 2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

Formy pracy

§ 26

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 4. Formami pracy w przedszkolu są:

 1. Zajęcia i zabawy dowolne

 2. Zajęcia obowiązkowe

 1. codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela

 2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci

 3. spacery

 4. wycieczki

 5. uroczystości przedszkolne

 1. Sytuacje okolicznościowe.

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut

 2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

  1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

  2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

§ 27

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. opłatę stałą ustala uchwałą Rady Miasta, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za każdą godzinę.

 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

 4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady Miasta.

 5. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.

 6. Rodzice ponoszą koszty przygotowania posiłków i tak zwaną opłatę stałą, którą ustala Rada Miasta .

 7. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor , w zależności od kalkulacji kosztów produktów zużytych do jego wytworzenia i jest niezależna od opłaty stałej. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków sporządzana jest przez intendentkę.

 8. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry, do 10-go każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na rachunek bankowy przedszkola.

 9. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.

 10. Personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia na warunkach ustalonych przez organ prowadzący .

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Inne stanowiska kierownicze

§ 28

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 2. Powierzenia tego stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

Nauczyciele

§ 29

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel ma obowiązek wprowadzenia tematyki doradztwa zawodowego zgodnie z możliwościami poznawczymi dzieci.
 4. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
 5. Nauczyciel Przedszkola jest obowiązany:
  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

  2. wspierać każde dziecko w jego rozwoju;

  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego;

  4. wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

  5. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

  6. podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwrócić szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu trudności i intensywności.

 1. Nauczyciel Przedszkola, poza obowiązującym wymiarem czasu pracy z dziećmi, ma obowiązek:

 1. brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci, uczestniczyć w tych uroczystościach;

 2. brać udział w pracach zespołów, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej;

 3. organizować stałe spotkania z rodzicami ;

 4. organizować zajęcia otwarte dla rodziców;

 5. organizować wspólnie z rodzicami wycieczki dla dzieci i brać czynny udział w ich realizacji;

 6. dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;

 7. realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;

 8. znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 1. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony sprzęt i pomoce, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Nauczyciel systematycznie planuje swoją pracę w oparciu o:

  1. wybrany program wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji w danym roku szkolnym;

  2. plany pracy opracowane na potrzeby każdej grupy wiekowej;

  3. roczne plany pracy;

  4. plan nadzoru pedagogicznego;

  5. wnioski z ewaluacji wewnętrznej;

  6. dokumentację opracowaną na potrzeby pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora niewymienione wyżej, lecz wynikające z działalności statutowej Przedszkola.

§ 30.

 1. Nauczyciel realizując zadania pedagogiczne:

   1. sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;

   2. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, a naczelną zasadą pracy nauczyciela Przedszkola jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej;

 1. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

 1. realizację wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 2. stosowanie właściwych metod pracy z dziećmi;

 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

 4. pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć;

 5. właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej.

 1. W zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanychprzez Przedszkole, nauczyciel jest obowiązany:

 1. otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do Przedszkola i przejęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innemu nauczycielowi lub osobie odbierającej dziecko;

 2. organizować zabawy i zajęcia z dziećmi, w czasie których jako pomoce używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku (np. nożyczki, łopatki, grabie itp.), w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dzieciom;

 1. w czasie wycieczek zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo i dyscyplinę wśród dzieci, a także zadbać o dostateczną liczbę osób dorosłych zapewniających opiekę dzieciom. Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają zapewnić dostatecznej liczby osób dorosłych z personelu Przedszkola, nauczyciel może zwrócić się o pomoc do rodziców;

 1. uzyskać na piśmie zgodę rodziców na wyjścia z dzieckiem poza teren Przedszkola – na początku roku szkolnego, najpóźniej podczas pierwszego zebrania informacyjnego;

 1. wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola na dzień przed planowanym wyjściem poprzez wypełnienie karty wyjścia oraz wpisywanie wyjścia do dziennika zajęć;

 1. każdorazowo powiadomić na piśmie rodziców o planowanej wycieczce autokarowej, przedstawić im program wycieczki i uzyskać pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka;

 1. dopilnować, by dzieci samowolnie nie wychodziły z sali zabaw, jedynie z całą grupą, pod jego opieką lub opieką nauczyciela specjalisty lub prowadzącego zajęcia dodatkowe, jeżeli organizacja tych zajęć tego wymaga;

 2. zakończyć pracę dopiero po przekazaniu dzieci z danego oddziału drugiemu nauczycielowi.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych w sytuacji, która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieciom, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Nauczyciel i pracownicy obsługi pracujący w Przedszkolu uczestniczą w planowanych uroczystościach, wycieczkach i innych imprezach (np.: pikniki, festyny, przeglądy, spartakiady),

 2. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Statutem nauczyciel działa zgodnie z obowiązującym prawem.

 3. W wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycieli wspomagają wszyscy pracownicy .

§ 31.

1. Realizując zadania związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej, ponosząc odpowiedzialność za jej jakość, nauczyciel w szczególności:

 1. aktywnie uczestniczy w opracowaniu rocznego programu rozwoju Przedszkola, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, planów współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem, planów wycieczek, planów uroczystości przedszkolnych i innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola;

 2. sporządza miesięczne plany pracy, które odzwierciedlają założenia zawarte w rocznym programie rozwoju Przedszkola, zawierają zadania lub treści programowe realizowanego w danym oddziale programu wychowania przedszkolnego, sposoby realizacji, dostosowane do nich formy i metody pracy, z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków;

 3. uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu w zakresie określonym w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola poprzez: monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, konstruowanie odpowiednich narzędzi badawczych, analizę ilościową i jakościową zebranych wyników badań, a także dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości;

 4. analizuje i ocenia realizowany program wychowania przedszkolnego;

 5. prowadzi na bieżąco dokumentację pedagogiczną:

 1. dziennik zajęć,

 2. karty obserwacji rozwoju dziecka,

 3. plany pracy z dziećmi,

 4. protokoły spotkań, zebrań z rodzicami;

 5. inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

§ 32.

 1. Do zadań nauczyciela należy prowadzenie stałej obserwacji pedagogicznej dziecka i jej dokumentowanie.

 2. Karta obserwacji i karta pracy indywidualnej z dzieckiem zawiera datę wpisu i podpis osoby dokonującej wpisu. W celu przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz opracowania planu pracy z dzieckiem, nauczyciel ma prawo zasięgnąć opinii specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu.

 3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej ma na celu:

 1. rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji – o sposobie dokumentowania obserwacji decyduje nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola;

 2. prowadzenie bieżącej diagnozy – sposób prowadzenia i dokumentowania diagnozy określa realizowany program wychowania przedszkolnego, z wynikami diagnozy nauczyciel zapoznaje rodziców dziecka;

 1. wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem, opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

 2. dysponowanie wiedzą o postępach dziecka, którą nauczyciel systematycznie przekazuje rodzicom;

 3. wydanie rodzicom dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

§ 33.

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. realizacji procedury awansu zawodowego;
 2. doskonalenia i rozwoju osobistego;
 3. do szacunku i poszanowania jego praw pracowniczych;

 4. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, pomocy specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu, nauczycieli z bogatszym doświadczeniem zawodowym, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

Specjaliści

§ 34.

 1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

 2. Zadania specjalistów:

 1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;

 5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

 2. prowadzenie terapii logopedycznej;

 3. prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;

 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 1. prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych;

 2. realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

 3. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;

 4. w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi;

 5. udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

 6. pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Pracownicy niepedagogiczni

§ 35

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

 2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:

 1. wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,

 2. osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola

 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 31

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 5. Dzieci w wieku 6 l jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

 7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

 8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

 9. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

Prawa i obowiązki dzieci

§ 32

 1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.

 2. Dzieci mają prawo do:

  1. opieki i pomocy ze strony dorosłych;

  2. bezpiecznych i higienicznych warunków;

  3. korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia

  4. poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;

  5. akceptacji i szacunku;

  6. zabawy jako podstawowej formy aktywności;

  7. właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;

  8. wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;

  9. aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych;

  10. bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;

  11. pozytywnego wzmacniania przez dorosłych;

  12. spokoju i wypoczynku;

  13. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

  14. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;

  15. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

 2. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:

 1. przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;

 2. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

 3. szanować mienie przedszkola;

 4. zachowywać porządek i czystość;

 5. zgodnie współdziałać w zespole;

 6. szanować prawa innych, w tym do zabawy;

 7. szanować wytwory pracy innych;

 8. stosować formy grzecznościowe;

 9. akceptować indywidualność każdego dziecka;

 10. przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;

 11. polubownie rozwiązywać konflikty;

 12. dbać o swój wygląd;

 13. informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;

Skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 33

   1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (uchwała) może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;

 2. powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;

 3. nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc;

 4. w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

 5. w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;

Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały rady pedagogicznej;

 1. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady pedagogicznej:

   1. uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;

   2. ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;

   3. podjęcie uchwały o skreśleniu;

   4. pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;

   5. od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;

   6. po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;

   7. w przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. Obsługę administracyjną i księgową przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli.

 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 5. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 36

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:

 1. zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;

 2. udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w placówce.

§ 37

1.     Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą rady pedagogicznej nr 3 w dniu  27 listopada 2017 r.

2.     Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem  27 listopada 2017 r.

3.     Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 15 września 2016 r.