pt. Maj 27th, 2022

RODO

Informacja Inspektora Danych Osobowych:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DUCZKACH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin, Duczki reprezentowana przez Dyrektora Małgorzatę Wyszyńską         tel. 22 787-72-66 mail: zszduczki@op.pl

INSPEKTOR OCHRONYCH DANYCH:

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Imię i nazwisko Aleksander Jaszczołt

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW:

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 • realizacji procesu kształcenia
 • dokumentacji przebiegu nauczania
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Duczkach przez okres niezbędny do realizacji wynikających  z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz.217 ze zm.)

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH:

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna
1. Dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię , nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania itp.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.

2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)
3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak  imiona nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz.U.2017 poz.59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm.

4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia
6. Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
7. Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
8. Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę.  

Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz.59 ze zm.

9. Imię nazwisko klasa wyniki ucznia i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości zawodów innych wydarzeń publikowanych przez szkołę  

Zgoda wyrażona przez rodziców opiekunów prawnych ucznia

PRAWO DOSTĘPU:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO SKARGI:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-8 ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania  a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących dziecka w podanych informacjach o sukcesach wydarzeniach w których brało ono udział.

Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem 25 maja 2018 r. zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie chcą być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub chcą usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt ze szkołą.

KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DUCZKACH

Kandydat przysyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………..przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II z siedzibą w Duczkach ul. Szosa Jadowska 37, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach i będą usuwane z bazy administratora.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach ul. Szosa Jadowska 37 z siedzibą w Duczkach tel. (022) 787-72-66 mail. zdzduczki@wp.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod_wolomin@open-audit.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Małgorzata Wyszyńska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach