pt. Maj 27th, 2022

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach

obowiązujący w czasie trwającego stanu epidemii COVID-19

(aktualizacja 20.05.2021 r.)

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA.

1. Biblioteka jest wyposażona w środek do dezynfekcji, znajdujący się przy wejściu.

2. W bibliotece (oprócz nauczyciela bibliotekarza) mogą przebywać 2 osoby jednocześnie.

3. Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy sobą (min. 1,5 m).

4. W bibliotece prowadzi się ewidencję osób odwiedzających bibliotekę w każdym dniu.

5. Korzystający z zasobów bibliotecznych jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz osłony ust i nosa maseczką.

6. Nauczyciel bibliotekarz bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki przestrzega zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekuje/myje ręce lub zakłada rękawice ochronne.

7. Nauczyciel bibliotekarz monitoruje zachowanie uczniów oraz egzekwuje stosowanie obowiązujących zasad.

8. Przyjmowane książki będą odkładane do odpowiedniego pudła na okres kwarantanny. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania dopiero po okresie kwarantanny (2 dni).

9. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki w okresie epidemii i harmonogram godzin pracy biblioteki umieszczone są przed wejściem do biblioteki.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH.

1. Nie ma możliwości samodzielnego korzystania z czytelni.

2. Czytelnicy nie mają dostępu do półek z książkami.

3. W pierwszej kolejności biblioteka udostępnia podręczniki i lektury.

4. Zasady wypożyczania podręczników i lektur przez poszczególne klasy:

a) ustalenie harmonogramu odbioru: uczniowie danej klasy, pod opieką wychowawcy, obsługiwani są określonego dnia, w określonych godzinach;

b) należy pamiętać o zasadach zachowania odstępów między uczniami pobierającymi lektury/zestawy podręczników;

c) przy odbiorze lektur/zestawu podręczników uczeń jest zobowiązany do osłony nosa i ust maseczką;

d) uczniów obowiązuje absolutny zakaz wymieniania się podręcznikami/książkami oraz wspólnego korzystania z nich;

e) zasady wydawania lektur w danej klasie zostaną omówione i ustalone z nauczycielem języka polskiego.

5. Zasady wypożyczania książek innych niż podręczniki oraz lektury (literatura popularnonaukowa, beletrystyka):

a) po uzgodnieniu z wychowawcą nauczyciel bibliotekarz dostarcza do sali lekcyjnej różne, adekwatne do poziomu, oraz zamówione książki w celu wypożyczenia uczniom (biblioteka mobilna);

b) wizyta całej klasy wraz z wychowawcą po uprzednim ustaleniu z nauczycielem bibliotekarzem, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa;

c) uczeń może zamawiać książki u wychowawcy lub u nauczyciela bibliotekarza w trakcie jego wizyty w danej klasie;

d) nauczyciel bibliotekarz informuje wychowawcę ucznia o planowanym terminie odbioru książek;

e) przy odbiorze książki czytelnik jest zobowiązany do osłony nosa i ust maseczką oraz zachowania bezpiecznej odległości.

6. Należy wietrzyć pomieszczenie biblioteki co najmniej raz na godzinę i po każdej przerwie.

7. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI POWRACAJĄCYMI DO BIBLIOTEKI.

1. Dopuszcza się możliwość samodzielnego zwrotu książek do biblioteki przez ucznia po uprzednim porozumieniu wychowawcy z nauczycielem bibliotekarzem. Czytelnik, zwracający książki do biblioteki, jest zobowiązany do osłony nosa i ust maseczką oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem i innymi osobami (min. 1,5 m).

2. Uczeń zostanie poproszony o przeczytanie numeru książki i odłożenie jej na wskazane przez nauczyciela bibliotekarza miejsce.

3. Okres kwarantanny dla zwróconych książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi 2 dni. Ponowne wypożyczenie książki może nastąpić po kwarantannie.

PROCEDURY BHP OBOWIĄZUJACE

W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021

(aktualizacja 20.05.2021 r.)

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI – REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni i godziny (w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i uniknięcia grupowania się osób).

3. Wychowawca powiadamia uczniów i rodziców o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach odkupienia książki lub sposobie zapłacenia za podręcznik.

4. Wychowawca informuje rodziców i uczniów o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć).

5. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu jego zakupu (art. 64, ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: Dz.U.2017 poz. 2203). Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

6. Podręczniki (i inne książki wypożyczone z biblioteki szkolnej) zwracane są przez uczniów do biblioteki w szkole według ustalonego harmonogramu.

7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce do przechowywania książek/podręczników w czasie kwarantanny. Składowane książki zostaną oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru.

3. Przyjęte książki i podręczniki są złożone w wyznaczonym miejscu. Odizolowane egzemplarze złożone w kartonie oznacza się datą zwrotu i zostają wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny –2 dni.

4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

5. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.