pt. Maj 27th, 2022

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo, proszę o zapoznanie się z poniższymi „Procedurami zapewniania bezpieczeństwa w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID- 19″  

Załącznik do Zarządzenia nr 32/2019/2020 Dyrektora Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach

w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

oraz zwalczaniem COVID- 19

Procedury zostały opracowane w oparciu o:

 1. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r., poz. 322, 374, 567 i 1337),

 2. wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia,

 3. wytycznych ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz. U. UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) w powiązaniu z przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP,

 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141),

 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID- 19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli, w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach, zwanego dalej przedszkolem, odpowiada dyrektor przedszkola.

2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, udostępnione na stronie urzędu odsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.

4. Dzieci są przyjmowane do przedszkola w godzinach zadeklarowanych przez rodziców.

5. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25.

6. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkola, w danej grupie pracować będą ci sami nauczyciele oraz pracownicy obsługi.

7. Pracownicy oraz dzieci z poszczególnych grup w miarę możliwości nie mają ze sobą kontaktu fizycznego.

8. Do przedszkola nie będą wpuszczani: wychowankowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Przed wejściem do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku będzie mierzona temperatura bezdotykowym, elektronicznym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola. Maksymalna dopuszczalna temperatura ciała to 37 stopni.

9. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do dokładności pomiaru, pomiar będzie wykonywany trzy razy, w minutowych odstępach. Z trzech pomiarów odrzuca się pomiar najniższy i najwyższy.

10. Jeśli średnia przekracza 37 stopni, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, a pracownik dopuszczony do pracy.

11. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).

12. Pracownicy przedszkola zabezpieczeni są maseczkami (przyłbicami) w razie konieczności. Do dyspozycji pracowników przygotowane są fartuchy medyczne z długimi rękawami, do użycia w miarę potrzeb.

13. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola zostają zamknięte.

14. Na tablicy ogłoszeń w holu głównym oraz w salach, w których przebywają dzieci, znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

15. Przedszkole zapewnia:

1) sprzęt, środki czystości oraz środki do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu.

2) płyn do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu do budynku, w każdej sali dydaktycznej, w jadalni oraz w miejscu przygotowania posiłku

3) wyposaża w środki ochrony osobistej, w rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice wszystkich pracowników przedszkola, a także w fartuchy medyczne z długimi rękawami do wykorzystania w awaryjnych sytuacjach,

4) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania przy dozownikach z płynem,

5) pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe (sala Pszczółki, które zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk),

16. Dyrektor:

1) opracowuje organizację pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021,

2) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami,

3) dba by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować,

4) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce,

5) kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/prawnym opiekunem/ opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka, pracownika,

6) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika,

7) współpracuje ze służbami sanitarnymi,

8) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,

9) informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

17. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do:

1) Bezwzględnego stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:

– regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych,

– kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

– unikania kontaktu z osobami, które źle się czują,

2) Regularne dezynfekowanie rąk (każdorazowo po wejściu do budynku przedszkola, po fizycznym kontakcie z inną osobą, po korzystaniu z pomieszczeń sanitarnych, przed kontaktem z żywnością),

3) W razie używania rękawiczek lub jednorazowych maseczek, należy wyrzucać je do pojemnika na odpady zmieszane,

4) W przypadku korzystania ze środków ochrony wielorazowego użytku, każdy pracownik zobowiązany jest do dbałości we własnym zakresie o powierzone mu środki ochrony osobistej i utrzymanie ich we właściwym stanie higienicznym,

5) Informowanie dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci,

6) Postępowanie zgodne z wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

18. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

– ciągi komunikacyjne,

– poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki szatniowe, kurki przy kranach,

– prace te wykonywane są zgodnie z opracowanym harmonogramem i dokumentowane w kartach kontroli.

19. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi pracujący z dziećmi:

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć- liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) myją i dezynfekują zabawki i przedmioty, każdorazowo, po skończonej zabawie, przed użyciem ich przez kolejne dziecko,

3) dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw,

4) regularnie udzielają dzieciom instruktarzu i pokazują jak i kiedy należy myć ręce, jak zasłaniać usta przy kichaniu i kaszlu,

5) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia- przynajmniej raz na godzinę,

6) wszelkie zabawy ruchowe prowadzą przy otwartych oknach,

7) dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy,

8) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów,

9) dbają o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, mimo wymuszonych przez epidemię warunków sanitarnych,

10) w czasie epidemii w przedszkolu nie odbywa się leżakowanie;

11) w czasie epidemii dzieci w przedszkolu nie myją zębów.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola tylko przez zdrowe osoby, które nie przebywają na kwarantannie, ani nie mają kontaktu z nikim chorym lub przebywającym na kwarantannie.

 2. Dzieci przyjmowane do przedszkola w godzinach zadeklarowanych przez rodziców; po tych godzinach wszyscy pracownicy przystępują do wyznaczonych zadań i przyjęcie dziecka do przedszkola będzie utrudnione.

 3. Wskazane jest, aby dziecko było przyprowadzane do i odbierane z przedszkola przez jedną osobę (nie samą, ale jedną), żeby unikać tworzenia dużego zgromadzenia pod budynkiem przedszkola.

 4. Przy przyjmowaniu do przedszkola i odbieraniu dzieci, przed jego budynkiem, osoby przyprowadzające zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego.

 5. Ze względu na konieczność zachowania procedur sanitarnych, przyjmowanie dzieci do przedszkola może być rozciągnięte w czasie – pracownicy dołożą wszelkich starań, aby procedura przebiegła w możliwie jak najkrótszym czasie.

 1. Dodatkowe ubrania do przedszkola, osoba przyprowadzająca przynosi w worku lub torbie, która jest podpisana imieniem, nazwiskiem dziecka.

 2. Torba ta jest umieszczona w „zewnętrznej” torbie (reklamówce), z której pracownik zabiera rzeczy dziecka, a „zewnętrzna” torba zabierana jest przez osobę przyprowadzającą dziecko.

 3. Zadaniem osoby przyprowadzającej jest dopilnowanie, aby dziecko nie wniosło na teren przedszkola swoich zabawek, butelek, smoczków, przytulanek itp.

 4. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko. Odstępstwem będzie pierwszy tydzień, w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą mogli towarzyszyć dziecku do momentu wejścia dziecka do sali, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Rodzic będzie musiał poddać się mierzeniu temperatury, dezynfekcji rąk oraz obowiązkowi zasłaniania nosa i ust.

 5. Dzieci z grup: Motylki, Stokrotki, Biedronki, Myszki, Żabki wprowadzane do przedszkola wejściem głównym od ul. Długiej, a dzieci z grup: Jeżyki, Pszczółki, Sówki wejściem od strony placu zabaw (furtka od ul. Długiej przy parkingu dla pracowników).

 6. Pracownik dba o to by dziecko po wejściu do przedszkola, jak najszybciej odprowadzić do szatni. Po przebraniu dziecko jest odprowadzane do sali, w której będzie przebywało.

 7. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka oraz temperatury ciała powyżej 37°C, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Przykolejnym przyjściu dziecka do przedszkola, rodzic lub osoba przyprowadzająca, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w przedszkolu.

 8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy drzwiach od ul. Długiej.

 9. Opuszczające placówkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika przedszkola do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, oczekującego przy drzwiach wejściowych.

 10. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona, odbiera dziecko przy furtce przy placu zabaw od ul. Szkolnej.

 11. Osoby odbierające zobligowane do zachowania dystansu społecznego przed budynkiem przedszkola.

 12. Pracownicy przedszkola dołożą wszelkich starań, aby procedura odebrania dziecka odbyła się w jak najkrótszym czasie, przy konieczności zachowania wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2. Posiłki przygotowywane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 3. Na czas epidemii posiłki spożywane będą w salach grup. Jeżeli zwiększy się liczba wychowanków w grupach posiłki będą spożywane w stołówce.

 4. Posiłki podawane będą w następujących godzinach: śniadanie – g. 8.30 grupy 5 i 6- latków,

g. 9.00 grupy 3 i 4- latków

obiad – g. 12.00

podwieczorek- g. 14.30

 1. Nie ma możliwości organizacyjnych do podawania dzieciom posiłków w innych godzinach (np. dzieciom spóźnionym, lub wcześniej wychodzącym z przedszkola).

 2. Do grup posiłki dowożone będą przez wyznaczonych przez dyrektora pracowników przedszkola.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych, osoby dowożące posiłki z kuchni do grup, nie będą miały kontaktu z osobami pracującymi w grupach oraz z dziećmi.

 4. Posiłki spożywane są z wykorzystaniem naczyń dostępnych w przedszkolu, które po posiłkach będą myte w dedykowanych do tego środkach myjących i wyparzane w temperaturze 60°C.

 5. Pracownicy kuchni:

 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

 2. Pracują w przyłbicach;

 3. Myją ręce:

 • przed rozpoczęciem pracy,

 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

 • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, po skorzystaniu z toalety,

 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

 • po jedzeniu, piciu;

 1. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych;

 2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne (przyłbice);

 3. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

 4. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

8. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

9. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 °C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

10. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, grupy dzieci sześcioletnich w stołówce.

l1. Pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy

których spożywane były posiłki.

12. Posiłki dzieciom podawane przez pracowników, będących z dziećmi w salach.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

 3. Na placu zabaw mogą jednocześnie przebywać dwie grupy przedszkolaków. Każda grupa korzysta ze swojej strefy.

 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończeniu zabawy każdej grupy są dezynfekowane.

 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u której stwierdzono objawy chorobowe ( sala Pszczółki ).

 2. Pomieszczenie to zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki (przyłbicę), fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, objawy żołądkowe, złe samopoczucie), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

 5. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie, telefonicznie, z rodzicem/ opiekunem/osobami upoważnionymi i wzywa do odbioru dziecka z placówki.

 6. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona zobowiązana jest do odbierania połączeń przychodzących z przedszkola, w czasie pobytu dziecka w placówce;

 7. Odbiór dziecka z przedszkola musi odbyć się w jak najkrótszym czasie.

 8. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji bez podawania danych osobowych;

 9. Nauczyciel grupy, w miarę możliwości organizacyjnych, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 10. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną (przyłbicę), fartuch medyczny i rękawiczki.

 11. Rodzic odbiera dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 12. Rodzic ma obowiązek pozostawać w kontakcie z przedszkolem i informować o sytuacji dotyczącej zdrowia dziecka oraz ustalenia z lekarzem lub/i Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną;

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z ich treścią.

 3. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie informowani pracownicy przedszkola oraz rodzice.

 4. Do pracowników przedszkola procedura i ewentualne aneksy zostaną rozesłane drogą mailową, będą również dostępne w budynku przedszkola w każdej grupie.

 5. Dla rodziców/opiekunów prawnych procedura wraz z ewentualnymi aneksami będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola oraz zostanie rozesłana mailem.

 6. Każdy rodzic, przyprowadzający dziecko do przedszkola, zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że treść procedury jest mu znana i wyraża zgodę na jej przestrzeganie.

 7. Podpisane oświadczenia należy odesłać do przedszkola mailem lub dostarczyć osobiście do portierni od strony szkoły najpóźniej jeden dzień roboczy przed przyprowadzeniem dziecka.

 8. Prosimy zgłaszać telefonicznie nieobecność dziecka danego dnia do godz. 9.00.

 9. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do stosowania i przestrzegania procedur.

 10. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do stosowania i przestrzegania procedur.

Załącznik do Zarządzenia nr 32/2019/2020

Dyrektora Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach

OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECKA

UCZĘSZCZAJĄCEGO

DO PRZEDSZKOLA

IM. PSZCZÓŁKI MAI W DUCZKACH

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………….

Informuję, że zapoznałem się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, przyjmuję do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów tej Procedury.

Duczki, ………………………………..

………………………………………………..

Podpis rodziców przyprowadzających dziecko