pt. Maj 27th, 2022

PROCEDURA POSTĘPOWANIA na WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM…

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

§ 1.

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów takich jak:

1) duszność;

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C);

3) objawy przeziębieniowe;

4) gorączka;

5) kaszel;

6) duszności i kłopoty z oddychaniem;

7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie

pracownik nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 w celu poinformowania, że może być zakażony koronawirusem.

 1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1 i potwierdzeniu zakażenia koronawirusem, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, telefonicznie lub w innej przyjętej w szkole formie zgłaszania nieobecności w pracy.

 2. Pracownik informuje dyrektora również o zastosowanych wobec niego zaleceniach stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 3. Dyrektor niezwłocznie informuje powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną o fakcie zakażenia pracownika koronawirusem i ściśle stosuje się instrukcji oraz poleceń wydanych przez pracownika stacji.

 4. O potwierdzonym zakażeniu pracownika, dyrektor informuje organ prowadzący i kuratorium oświaty.

§ 2.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

 2. Dyrektor po otrzymaniu informacji, o której mowa ust. 1, niezwłocznie powiadamia:

 1. właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną

 2. miejscową policję lub dzwoni na nr 112;

 3. burmistrza

 4. kuratorium oświaty

 1. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych przez właściwe organy instrukcji i poleceń.

 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zadania te wykonuje wskazany przez dyrektora pracownik, zabezpieczony w odpowiednie środki ochrony osobistej.

§ 3.

 1. Niezwłocznie ustalana jest lista osób (pracowników i uczniów) przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu szkolnego, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie – dyrektor wyznacza osobę do sporządzenia listy lub osobiście sporządza taką listę.

 2. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

§ 4.

 1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy/nauczyciel niezwłocznie telefonicznie informuje jednego z rodziców ucznia o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły i zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.

 2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pozostałych uczniów na odległość, co najmniej 2 metrów lub odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

 3. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodzica. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a powierzchnie, z którymi miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.) dezynfekuje się.

 5. Zadania określone w ust. 4 wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony w środki ochrony osobistej.

 6. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.

 7. O możliwym zakażeniu ucznia koronawirusem dyrektor niezwłocznie informuje organy, o których mowa w § 2 ust. 2.

 8. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 6, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi od pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

 10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

 11. Rodzice dziecka/ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ich dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 5.

Informacje z numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych.

§ 6.

Osoby, które miały kontakt z zakażonym powinny zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały z taką osobą kontakt.

§ 7.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora, a dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§ 8.

  1. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

  2. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

§ 9.

Do zgłoszenia dyrektorowi podejrzenia zakażenia koronawirusem zobowiązany jest każdy pracownik szkoły.

§ 10.

Każdy, kto miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem nie opuszcza pomieszczenia/szkoły do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń ze stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu tych zaleceń dyrektor niezwłocznie informuje pracowników, i w razie wskazań stacji, rodziców uczniów.

§ 11.

 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem na terenie szkoły wszyscy pracownicy mają obowiązek stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 2. Zobowiązuje się pracowników do bieżącego śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

§ 12.

Z procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.