pt. Maj 27th, 2022

Opieka zdrowotna – Pielęgniarka Szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka Szkolna – Pani Maja WAJS

Jest w naszej placówce od godziny 8:00 do 14:00,  od poniedziałku do piątku

Procedury korzystania z Gabinetu Pielęgniarki

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Duczkach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach

 1. Gabinet pielęgniarki jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00
 2. Gabinet pielęgniarki wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.
 3. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie pielęgniarki powinien przebywać tylko jeden uczeń/dziecko/pracownik, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu. W przypadku zgłoszenia się do gabinetu, w tym samym czasie dwóch osób – zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.
 4. Przed przyjściem ucznia/pracownika do gabinetu pielęgniarki wychowawca/nauczyciel/opiekun/pracownik szkoły będzie informował telefonicznie pielęgniarkę o zaistnieniu niepokojących objawów u dziecka/pracownika i o konieczności wizyty/porady w gabinecie pomocy przedlekarskiej. Przed wejściem do gabinetu zaleca się założenie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk. Takie działanie pozwoli pielęgniarce na odpowiednio wczesne ubranie środków ochrony indywidualnej przed wejściem ucznia/pracownika szkoły do gabinetu.
 5. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, zastosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 6. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, zastosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 7. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, poza standardowymi treściami, zawierać będzie przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych, w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
 8. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły pielęgniarka przestrzega dystansu min. 1,5- 2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizuje kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosuje maskę chirurgiczną.
 9. Dezynfekcja gabinetu pielęgniarki oraz wietrzenie (najmniej 15 min) będzie wykonywane po każdej wizycie ucznia/pracownika w gabinecie.
 10. Pielęgniarka w przypadku temperatury ciała > 37 stopni u dziecka/ucznia, szybko skontaktuje się z rodzicami i powiadomi o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły, obserwacji w domu/telewizyty u lekarza POZ. Rodzic ma być w stałym kontakcie z pielęgniarką i dyrektorem szkoły i informować o stanie zdrowia ucznia.
 11. Pielęgniarka w przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, kieruje osobę chorą do domu z zaleceniem kontaktu z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłasza podejrzenie telefonicznie/mailem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej, pielęgniarka dzwoni pod nr 112 – dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka poleca uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki. Dyrektor szkoły wyznaczył pokój, w którym uczeń/dziecko będzie odizolowane do czasu przybycia opiekuna. Odizolowany uczeń/dziecko cały czas pozostanie pod stałą opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora szkoły. Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko/pracownika, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.
 12. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.
 13. Profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych stwarza zbyt duże ryzyko transmisji zakażenia, dlatego nie rekomenduję tego świadczenia do odwołania.