pt. Maj 27th, 2022

Dokumenty ucznia

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji/karty rowerowej/świadectwa  wpłacamy na niżej podane konto:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DUCZKACH                                                                     

UL.SZOSA JADOWSKA 37                                                                           

05-200 DUCZKI

NR RACHUNKU:

601240 6074 1111 0000 4999 1800

z dopiskiem: duplikat ……………. imię i nazwisko