pt. Maj 27th, 2022

7. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH i DYŻURÓW PODCZAS PRZERW, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Organizacja zajęć dydaktycznych i dyżurów podczas przerw

  1. Uwzględniając zalecenia MEN i GIS, w miarę możliwości ustala się różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem zasad bhp.

  2. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania zasad bhp, w szczególności dotyczących zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.).

  3. Zajęcia dydaktyczne danego oddziału prowadzone są w jednej sali, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę zajęć.

  4. Zaleca się, aby uczniowie w miarę możliwości, w czasie przerw, przebywali ze swoimi koleżankami i kolegami z danego oddziału.

  5. W miarę możliwości, organizując dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, do pełnienia dyżurów nie angażuje się nauczycieli powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

  6. Stosownie do potrzeb, w trakcie roku szkolnego, zwiększana będzie liczba nauczycieli dyżurujących w czasie przerw.

§ 13. Postanowienia końcowe

Z niniejszą procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.