pt. Maj 27th, 2022

6.ZASADY GABINET LEKARSKI, HIGIENA i DEZYNFEKCJA, ŻYWIENIE

§ 9. Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki/stomatologicznego

 1. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostaną ustalone i upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania z gabinetu pielęgniarki.

 3. Za zapewnienie opracowania zasad korzystania z gabinetu pielęgniarki odpowiedzialna jest pielęgniarka.

§ 10. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym do szkoły oraz w innych ogólnie dostępnych miejscach umieszcza się informację z numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 2. Pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły jest obowiązany dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Wzór karty monitoringu określa się w załączniku nr 3 do niniejszej procedury.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

 7. Pracownik obsługi, mający dyżur w czasie zajęć szkolnych, na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, potwierdzając ten fakt podpisem w karcie, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

 8. W przypadku używania na terenie szkoły przez uczniów i pracowników masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania (odpady zmieszane). Zalecenia GIS w tym zakresie, wskazane są na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/.

§ 11. Żywienie w szkole

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.

2. Ustala się, że odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony osobistej.

3. Pracownicy są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

4.Korzystanie z posiłków odbywać się będzie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

5.W miarę możliwości zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

6.Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

7.Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.

8.Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.

9.Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.

10.Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej – dodatki te wydawane są bezpośrednio przez obsługę.