pt. Maj 27th, 2022

5.ZASADY WSPÓŁPRACY z RODZICAMI

§ 8. Zasady współpracy z rodzicami

 1. Zaleca się rodzicom/opiekunom ograniczenie wchodzenia do szkoły razem z dzieckiem.

 2. Zaleca się, aby opiekunem odprowadzającym i odbierającym dziecko do i ze szkoły był jeden z rodziców.

 3. W razie konieczności, rodzic odprowadzający dziecko może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. przedsionek przy wejściu do budynku szkoły z zachowaniem następujących zasad: 1(jeden) opiekun z dzieckiem/dziećmi; utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 4. Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do pomieszczenia szatni.
 5. W okresie epidemii zaleca się ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z opieki świetlicowej, w miarę możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu.
 6. W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności z wychowawcą i w razie potrzeby z dyrektorem.
 7. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.
 8. W okresie epidemii nie organizuje się zebrań z rodzicami, z wyjątkiem zebrań w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców. Harmonogram zebrań w poszczególnych oddziałach klas zostanie ustalony przez zespół powołany przez dyrektora i podany do wiadomości rodzicom mailowo lub telefonicznie przez wychowawcę.
 9. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia – za pośrednictwem telefonu, maila lub z wykorzystaniem innych technik komunikacji na odległość.
 10. W celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów, rodzice przekażą wychowawcy nr telefonu kontaktowego lub poinformują o innym sposobie komunikacji zdalnej. Następnie wychowawca sporządzi listę uczniów z nr kontaktowymi do rodziców/opiekunów. Kopię listy wychowawca przekaże dyrektorowi szkoły.
 11. W przypadku konieczności odebrania dziecka ze szkoły z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem i nieuzyskania kontaktu z rodzicem, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe do dziecka.
 12. Rodzice ucznia niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora szkoły po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania swojego dziecka w kierunku koronawirusa.