pt. Maj 27th, 2022

4. ZASADY REALIZACJI – Zajęcia POZALEKCYJNE, WYCIECZKI

§ 6. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów szkoły

  1. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne ustala i upowszechnia zasady ich realizacji, uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
  2. Z ustalonymi zasadami nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zapoznaje uczniów uczestniczących w zajęciach oraz ich rodziców.
  3. Ustalone zasady uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych przekazywane są dyrektorowi szkoły.
  4. Bezpośredni nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi sprawuje dyrektor.

§ 7. Wycieczki szkolne

  1. W okresie trwania epidemii jest dopuszczalne organizowanie wycieczek.
  2. Organizując wycieczki, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas epidemii.

  3. Każdorazowo, zanim nauczyciel podejmie działania mające na celu organizację wycieczki, jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły.