pt. Maj 27th, 2022

3. ZASADY KORZYSTANIA z SZATNI, ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE, BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 3. Zasady korzystania z szatni

 1. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z szatni.

 2. Jeżeli jest taka możliwość, należy udostępniać uczniom co drugi boks.

 3. Pracownik dyżurujący przy szatni, w razie potrzeby, przypomina uczniom o obowiązku dezynfekcji rąk oraz podejmuje działania ograniczające gromadzenie się uczniów w szatni.

 4. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk i instrukcję skutecznego dezynfekowania rąk.

 5. Zapewnia się odrębne drogi wchodzenia i wychodzenia z szatni.

§ 4. Zajęcia świetlicowe

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 2. Zaleca się, w miarę możliwości, prowadzenia zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu na terenie szkolnym i pozaszkolnym, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 3. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami przebywającymi w świetlicy.
 4. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami między sobą.
 5. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszcza się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 7. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 8. Podczas realizacji zajęć świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
 10. Zobowiązuje się nauczycieli świetlicy do wprowadzenia w regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych zapisów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii oraz zapoznania uczniów i ich rodziców z tymi zasadami. Fakt zapoznania się z tymi zasadami rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 11. Przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 12. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy szkolnej sprawuje wicedyrektor.

§ 5. Biblioteka szkolna

1. W bibliotece (oprócz nauczyciela bibliotekarza) może przebywać 2 osoby jednocześnie.

2.Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy sobą.

3. Ogranicza się wolny dostęp uczniów do księgozbioru.

4.W bibliotece prowadzi się ewidencję osób odwiedzających bibliotekę w każdym dniu.

5.W bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną”, tj. miejsce zwrotu książek, które będą podawane kwarantannie, oraz „drogę czystą” dla książek wypożyczanych z biblioteki.

6.Przyjmowane książki będą odkładane do odpowiedniego pudła na okres kwarantanny. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania dopiero po okresie kwarantanny.

7.W bibliotece szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8.Nauczyciel bibliotekarz ustali w regulaminie i upowszechni szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w okresie epidemii, w tym uwzględniając, że na jedną osobę przebywającą w bibliotece przypadają 2m2 (regulamin).

9.Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, nauczyciel bibliotekarz przekazuje każdemu wychowawcy oraz dyrektorowi szkoły w terminie do 4 września 2020 r.

10. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii.

11. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się szczegółowe zasady korzystania z biblioteki w okresie epidemii i harmonogram godzin pracy biblioteki.

12.Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej sprawuje dyrektor.