pt. Maj 27th, 2022

1. ZASADY OGÓLNE

§ 1. Zasady ogólne

 1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach higieny umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole. Wzory informacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

 2. Pracownicy i uczniowie powinni starać się zachować odpowiedni dystans przebywając na terenie szkoły, w szczególności w czasie przerw.

 3. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Można to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Natomiast maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych.

 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 5. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 6. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 7. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów o zasadach zachowania na terenie szkoły obowiązujących w czasie epidemii, w pierwszym dniu pobytu uczniów szkole, podczas zajęć z wychowawcą oraz systematycznego, w miarę potrzeb, przypominania tych zasad.

 8. Wychowawca każdego oddziału zapewni, aby lista jego wychowanków, wraz z określonymi sposobami szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia, była dostępna dla każdego nauczyciela uczącego w danej klasie, z zapewnieniem ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 10. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​

 11. Zasady postępowania w sytuacji opisanej w ust. 8 określone są w Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, obowiązującej w szkole.

 12. W miejscu pracy, pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem.

 13. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach, lub wykonywać innej pracy.

 14. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.

 15. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik bezzwłocznie przekazuje tę decyzję pracodawcy.

 16. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą – dyrektorem szkoły.

 17. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.

 18. Dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z pracownikiem – każdorazowo ustali, czy pracownik może pracować zdalnie.

 19. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki jednorazowe.

 20. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

 21. Przy wejściu do budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść. Wzór rejestru określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Do rejestru nie wpisują się pracownicy szkoły i uczniowie.

 22. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 23. Do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i przebywać w wyznaczonych obszarach, tj. sekretariat w przypadku interesantów do dyrektora szkoły, konkretne pomieszczenie do spotkań wychowawców/nauczycieli z rodzicem ucznia

 24. Wychowawca ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 25. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

 26. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.

 27. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach szkolnych i na terenie szkoły.

 28. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczenia, w miarę możliwości, kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.

 29. W miarę możliwości zapewnia się różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły.

 30. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze danego oddziału odbywają się w tych samych pomieszczeniach, co pozwoli na unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 31. W łazienkach i obok innych miejsc do mycia rąk umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia rąk.

 32. Zapewnia się bezpieczne wejścia do budynku szkoły wg następującego porządku:

1) dzieci klas I – III – wchodzą i wychodzą wejściem nr 1

2) uczniowie klas IV – VIII -wchodzą i wychodzą wejściem nr 2 ( główne wejście do szkoły)